Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego funkcjonowania sklepu, personalizowania treści i reklam. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Ok

Rozdział 1

Definicje

1. Administrator danych osobowych —

MB CONSULTING" MACIEJ BRATEK

ul. Dowborczyków 10, lok. 21, 90-019 Łódź,

NIP 7282567571,

REGON 100796450

zwany dalej „Administratorem”.

2. Serwis — strona internetowa Administratora www.vitesicare.com

3. Ustawa — Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.; Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.

4. Użytkownik — podmiot korzystający z serwisu Administratora, który będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiąże się do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności.

5. Urządzenie końcowe — urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

Rozdział 2

Informacje ogólne

1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków zawartych w powyższej Polityce.

2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Rozdział 3

Polityka prywatności

1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

4. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. otrzymania odpowiedzi na zapytanie.

5. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do:

a) dostępu do treści swoich danych,

b) sprostowania swoich danych,

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) przenoszenia swoich danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie

g) wniesienia skargi do RODO gdy, uzna iż przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy Ustawy i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 24 kwietnia 2016r.

Rozdział 4

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszej Polityki.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do informowania o zmianach w treści niniejszej Polityki drogą elektroniczną.