Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego funkcjonowania sklepu, personalizowania treści i reklam. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Ok

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Vitesicare;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vitesicare.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą „MB CONSULTING" MACIEJ BRATEK ul. Dowborczyków 10, lok. 21, 90-019 Łódź, NIP: 7282567571 , REGON 100796450, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vitesicare.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy www.vitesicare.com, prowadzony jest przez firmę „MB CONSULTING" MACIEJ BRATEK ul. Dowborczyków 10, lok. 21, 90-019 Łódź, NIP: 72825675 , REGON 100796450

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.vitesicare.com wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vitesicare.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Marka Vitesicare może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu snternetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez markę Vitesicare za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki Vitesicare.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Vitesicare.:

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla marki Vitesicare

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.vitesicare.com i dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.

6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z marką Vitesicare, umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vitesicare.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie.

Koszty dostawy wynoszą:

- Kurier (przedpłata na konto) 14 zł

- Kurier (płatność przy odbiorze) 18 zł

- InPost paczkomaty 14 zł

- Dla zamówień powyżej 300 zł – dostawa GRATIS

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia

3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania przez Klienta zamówienia.

4. Termin realizacji dostawy wynosi 1-2 dni robocze i liczy się od dnia nadania przesyłki.

5. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Zamówienia w sklepie można opłacać poprzez:

- Przelew tradycyjny - realizacja zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym sklepu. Po przekroczeniu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.

Dane do przelewu:

MB CONSULTING" MACIEJ BRATEK

ul. Dowborczyków 10, lok. 21,

90-019 Łódź

- za pobraniem

- szybki przelew internetowy, w systemie PayU

- płatność kartą kredytową w PayU

7. Prawo odstąpienia od umowy

WYMIANA

Jeżeli zamówiony towar okazał się nieodpowiedni, możesz dokonać jego wymiany w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

JAK TO ZROBIĆ?

1. Poinformuj nas o tym telefonicznie: +48 42 307 77 97 lub mailowo: zwroty@vitesi.com

2. Wypełnij formularz WYMIANY, możesz go pobrać TUTAJ

3. Odeślij zwracany towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem na adres:

Sklep Internetowy Vitesicare

ul. Swoboda 4, budynek E, 95-015 Głowno.

Z dopiskiem: „WYMIANA”+ numer zamówienia”

Towar odsyłasz na swój koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Nie odbieramy paczek wysłanych na nasz koszt.

PAMIĘTAJ!

1. Wymieniany towar musi być pełnowartościowy, tzn. bez śladów użytkowania, bez żadnych zapachów np. perfum czy kremów, bez uszkodzeń oraz z kompletem metek. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Uszkodzony, niekompletny lub pobrudzony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

2. Przed wysłaniem towaru na wymianę prosimy o sprawdzenie dostępności nowego produktu na stronie sklepu

3. Jeśli towar jest dostępny, skontaktuj się z nami w celu dokonania jego rezerwacji

4. Możesz wymienić towar na nowy w tej samej cenie, niższej lub wyższej.

5. Jeżeli wymieniasz towar na tańszy, wówczas zwracamy Ci różnice na wskazane konto bankowe w formularzu wymiany.

6. Jeżeli wymieniasz towar na droższy, wówczas dopłacasz różnice na konto bankowe Sprzedającego

MB CONSULTING" MACIEJ BRATEK

ul. Dowborczyków 10, lok. 21, 90-019 Łódź

Nr rachunku: 89 1140 2004 0000 3502 6621 9090

7. Jeżeli wymieniasz towar na ten sam model, produkt zostanie wymieniony z uwzględnieniem ceny, w której został zakupiony.

8. Deklarujemy darmową wysyłkę wymienianego towaru za pośrednictwem kuriera DPD.

9. Darmowa wymiana dotyczy tylko przesyłek wysyłanych na terytorium Polski.

ZWROT

Jeżeli zamówiony towar okazał się nieodpowiedni, możesz odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

JAK TO ZROBIĆ?

1. Poinformuj nas o tym telefonicznie: +48 42 307 77 97 lub mailowo: zwroty@vitesi.com

2. Wypełnij formularz ZWROTU - możesz go pobrać TUTAJ

3. Odeślij zwracany towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem na adres:

Sklep Internetowy Vitesicare

ul. Swoboda 4, budynek E, 95-015 Głowno.

Z dopiskiem: „ZWROT + numer zamówienia”

Towar odsyłasz na swój koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Nie odbieramy paczek wysłanych na nasz koszt.

PAMIĘTAJ!

1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, żeby wysłać informację przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, tzn. bez śladów użytkowania, bez żadnych zapachów np. perfum czy kremów, bez uszkodzeń oraz z kompletem metek. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Uszkodzony, niekompletny lub pobrudzony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

3. Jeśli zwracasz wszystkie produkty zakupione w danym zamówieniu, to zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności: koszt zakupu towaru + koszt wysyłki, z wyjątkiem kosztów związanych z dostarczeniem towaru do nas. Jeśli chcesz jednak zwrócić tylko część zamówienia, zwrot za wysyłkę nie zostanie dokonany.

8. Reklamacje dotyczące towarów

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny.

Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały np. w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w tym niezgodnego z instrukcjami podanymi na metce prania.

JAK TO ZROBIĆ?

1. Poinformuj nas o tym telefonicznie: +48 42 307 77 97 lub mailowo: zwroty@vitesi.com

2. Wypełnij FORMULARZ REKLAMACYJNY- możesz go pobrać TUTAJ

3. Odeślij zwracany towar odpowiednio zapakowany, zabezpieczony wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem na adres:

Sklep Internetowy Vitesicare

ul. Swoboda 4, budynek E, 95-015 Głowno.

Z dopiskiem: „REKLAMACJA+ nr zamówienia”

PAMIĘTAJ!

W formularzu reklamacyjnym musisz zawrzeć opis zaistniałego problemu.

Wysyłka towaru odbywa się na Twój koszt jednak w przypadku uznania reklamacji zwrócimy Ci kwotę za wysyłkę.

Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, rozpatruje reklamację i udzieli Kupującemu odpowiedzi. Reklamację wraz z opisem, reklamowanym Towarem oraz (ewentualnie) kopią dowodu zakupu należy przesłać na adres Sklepu.

9. Kody rabatowe, promocje

1. Wszelkie promocje (w tym Kody rabatowe) obejmujące sklep www.vitesicare.com nie łączą się z żadnymi innymi promocjami. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że warunki promocji wyraźnie przewidują możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

2. Wszelkie promocje (w tym kody rabatowe) obejmujące sklep w www.vitesicare.com nie dotyczą produktów znajdujących się w kategorii II gatunek, chyba że warunki promocji wyraźnie przewidują taką możliwość.

3. W przypadku kodów rabatowych jedna osoba może skorzystać z otrzymanego Kodu rabatowego tylko jeden raz, chyba, że możliwość wielokrotnego skorzystania z promocji została wyraźnie zaznaczona w jej odrębnym regulaminie.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Marka Vitesicare podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@viesi.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

12. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy marką Vitesicare a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.